Memoria-grafika na FB i Instagram

Zespół Edukatorów Filmowych (Filmowe Okno na Europę)

Wiosną każdego roku kilkadziesiąt osób w Polsce, autorów programów edukacyjnych kierowanych do szkół (ok. 40 filmów dla różnych grup wiekowych, prezentowanych od września do czerwca), staje przed nie lada wyzwaniem, czym się kierować w poszukiwaniu filmów do tychże programów.

Żeby ułatwić ten wybór, w 2016 roku powołano do życia Zespół ds. Młodej Widowni, w skład którego wchodziły osoby związane z programem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych funkcjonującym od wielu lat przy Filmotece Narodowej. Przedstawiciele Zespołu regularnie oceniali filmy na polskich festiwalach filmowych dla dzieci i młodzieży o randze międzynarodowej: w Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Dzięki temu oferta filmów o dużych walorach edukacyjnych, obecnych
w powszechnej dystrybucji, poszerzyła się o ponad 20 tytułów.

Zmiany, które nastąpiły w ostatnim okresie, dotyczące m.in. programu SKSiL i reprezentacji kin w tym programie, zainspirowały członków w/w Zespołu do kontynuowania pracy w zmienionej i zdecydowanie szerszej formule oraz pod nową nazwą – Zespołu Edukatorów Filmowych. W jego skład wchodzą reprezentanci wielu zawodów zajmujących się edukacją filmową (nauczyciele, kiniarze, edukatorzy filmowi, organizatorzy festiwali filmów dla dzieci, twórcy programów edukacyjnych itp.) Co ważne, Zespół Edukatorów Filmowych – choć współpracuje i korzysta z pomocy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego – jest dzisiaj inicjatywą całkowicie oddolną, nie związaną bezpośrednio z żadną instytucją czy organizacją.

Przedstawiciele tego (obecnie) blisko 30-osobowego Zespołu oglądają filmy z bieżącej oferty repertuarowej dystrybutorów kinowych oraz filmy konkursowe z wymienionych wcześniej festiwali by wybrać wśród nich te – ich zdaniem – najciekawsze i najlepiej spełniające wymogi pracy edukacyjnej z młodzieżą, nadają im „Znak Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych” a następnie promują  wśród wszystkich zajmujących się tą sferą upowszechniania kultury filmowej. Wykaz wybranych filmów, wraz z opracowanymi przez dystrybutorów i członków zespołu materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli, uczniów i rodziców, będzie umieszczany na podstronie portalu zef.org.pl.

Najważniejszą jednak formą promocji filmów ze „znakiem jakości” jest udzielona im rekomendacja wyświetlania skierowana do wszystkich kin niezależnych (nie sieciowych), spośród których część już zadeklarowała chęć stałej współpracy z Zespołem. Z naszych doświadczeń wynika, że taka forma promocji jest wyjątkowo skuteczna przy podejmowaniu wyborów w trakcie programowania zarówno rocznych programów edukacyjnych jak i bieżącego repertuaru kina.

Działalność ZEF adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych bądź zaangażowanych w rozpowszechnianie filmów dla dzieci i młodzieży oraz pracę edukacyjną z filmem. Chętnych do przyłączenia się do nas bądź podjęcia z nami współpracy prosimy o kontakt (adresy e-mail poniżej). Jesteśmy przekonani, że nasze działania mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania dobrym  kinem dla młodego widza, na czym skorzystają wszystkie podmioty: kina, dystrybutorzy, pedagodzy oraz – przede wszystkim – dzieci i młodzież.

W imieniu zespołu:
Bolesław Drochomirecki  (bolek.drochomirecki@gmail.com)
Andrzej Goleniewski  (andrzej.goleniewski@fina.gov.pl)
Agnieszka Piotrowska-Prażuch (biuro@kino.amok.pl)

 

REGULAMIN ZESPOŁU EDUKATORÓW FILMOWYCH

 1. Zespół Edukatorów Filmowych, zwany dalej ZEF, jest nie posiadającym osobowości prawnej stowarzyszeniem osób fizycznych zrzeszonych wokół wspólnych celów i zadań.
 2. Celem ZEF jest działalność na rzecz wspierania rozpowszechniania w polskich kinach wartościowego pod względem artystycznym i edukacyjnym repertuaru filmowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.
 3. Cel określony w pkt 2 ZEF realizuje poprzez promowanie wyselekcjonowanych filmów dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie ich rozpowszechniania i opartej na nich działalności edukacyjnej.
 4. Dla realizacji określonego w pkt 2 celu ZEF może współpracować z innymi osobami i podmiotami.
 5. Decyzje w ZEF podejmuje Grupa Założycielska ZEF, której lista stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Grupa Założycielska w ZEF wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który reprezentuje ZEF na zewnątrz.
 7. Decyzje Grupa Założycielska ZEF podejmuje zwykła większością głosów, w przypadku ich równej ilości decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Nowych członków do ZEF przyjmuje Grupa Założycielska ZEF, która na podstawie złożonych deklaracji nadaje im status członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Członkami zwyczajnymi ZEF mogą zostać osoby fizyczne prowadzące zawodowo lub prywatnie działalność związaną z celami ZEF, które zadeklarowały chęć czynnego uczestnictwa w działalności ZEF.
 10. Członkami wspierającymi ZEF mogą zostać osoby fizyczne, którym bliskie są cele i zadania ZEF, deklarujące chęć wspierania ZEF w jego działaniach.
 11. ZEF komunikuje się ze swoimi członkami przy pomocy środków łączności elektronicznej i bezpośredniej. Wszystkie formy aktywności ZEF, informacje o charakterze organizacyjnym i inne ważne dla ZEF wiadomości będą zamieszczane na tworzonej stronie internetowej www.zef.org.pl
 12. ZEF nie prowadzi działalności gospodarczej.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Grupę Założycielską ZEF i podpisania przez jej Przewodniczącego

 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA ZNAKU JAKOŚCI ZESPOŁU EDUKATORÓW FILMOWYCH

 1. Znak Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych (ZEF) jest przyznawany filmom:
  – o wysokich walorach artystycznych rozpowszechnianych w kinach w Polsce,
  – przeznaczonych dla młodych widzów i/lub zawierających treści ważne i przydatne dla osób prowadzących różne formy edukacji filmowej i prowadzących kina
  – mających walor atrakcyjny dla widowni kinowej.
 2. Znak Jakości ZEF służy promocji filmów określonych w pkt 1, w szczególności wśród członków ZEF oraz innych osób zajmujących się edukacją filmową oraz prowadzących kina.
 3. Zgłoszenia filmów do przyznania Znaku Jakości ZEF dokonują członkowie ZEF lub współpracujący z ZEF dystrybutorzy kinowi.
 4. Proces przyznawania Znaku Jakości ZEF jest realizowany przez Koordynatora ZEF.
 5. Oceny zgłoszonych filmów dokonuje 3-osobowy Zespół Ekspertów wyznaczany przez Koordynatora spośród członków ZEF.
 6. Ocena zgłoszonych filmów odbywa się w trakcie sesji, w czasie których Zespół Ekspertów ogląda filmy na nośnikach udostępnionych przez dystrybutorów bądź w kinach.
 7. Ocena filmów polega na wypełnieniu ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Znak Jakości ZEF jest przyznawany filmom, które uzyskały zwykłą większość głosów oceniających je ekspertów, tj. minimum 2 głosy „za”. Specyficzną formą Sesji Zespołu Ekspertów jest ocena filmów dokonywana przez Jury ZEF na festiwalach filmów dla dzieci i młodzieży – w tym przypadku Znak Jakości ZEF otrzymują:
  – filmy, które uzyskały od członków Jury ZEF minimum 3 głosy „za”.
 9. Wyniki poszczególnych Sesji Zespołu Ekspertów ZEF są ogłaszane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz publikowane na stronie internetowej ZEF.
 10. Dystrybutorzy filmów, które uzyskały Znak Jakości ZEF, mają prawo do wykorzystywania Znaku w celach promocyjnych.

Newsletter

zapisz się