Regulamin sprzedaży on-line

na filmy i wydarzenia organizowane w Kinie Amok

Kino Amok działa w strukturach Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Organizatorem sprzedaży online poprzez stronę internetową www.amok.gliwice.pl jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Nowy Świat 55/57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690, zwanym w dalszej części Kinem.

§1
Sprzedaż biletów:

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.amok.gliwice.pl, tj.:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez aktywne łącze: KUP BILET,
b) wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez system www.przelewy24.pl.
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego Regulaminu Kina.

3. Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl (2,4%), w przypadku karty kredytowej opłata wynosi (1,5%).

4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu. Dopuszcza się okazanie biletu na dowolnym nośniku elektronicznym.

5. W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, ale nie więcej niż dziesięciu sztuk, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, którego dane widnieć będą na bilecie, posiadacz biletu zobowiązany jest do wejścia na widownię razem z Kupującym, a w przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, do udokumentowania faktu otrzymania biletu od Kupującego. W przypadku sytuacji spornych Kino zastrzega sobie prawo do zweryfikowania powyższych danych dot. przekazania biletu przez Kupującego osobom drugim.

6. Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

7. W systemie sprzedaży online można kupić bilety – w zależności od wydarzenia – w cenie normalnej lub ulgowej. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania pracownikom Kina przed wejściem na wydarzenie dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.

8. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

9. Kupujący, który nie chce skorzystać z możliwości samodzielnego wydruku biletu w domu (tzw. bilet elektroniczny), może – poprzez wybranie odpowiedniej opcji w momencie realizacji zakupu online – odebrać bilety w kasie biletowej Kina. Klient zobowiązany jest w kasie Kina podać numer zamówienia (wygenerowany przez system i przesłany klientowi na podany e-mail) oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość.

10. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązani są w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

12. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów Kino prosi o kontakt telefoniczny z Kasą biletową Kina.

13. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 30 minut przed terminem (godziną) wydarzenia. Kino zastrzega sobie prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online i/lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Kina bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Kina.

14. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

15. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.

§2
Reklamacje, zwrot biletów:

1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kasa@amok.gliwice.pl lub w Biurze Kina w godzinach jego otwarcia.

2. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Kina, Kino przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24) na podstawie pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od zakupu dostarczonego do Kina faxem lub mailem jako załącznik-skan, w terminie do 30 dni po odwołanym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

3. Kino umożliwia dokonanie zwrotu biletów zakupionych w opcji online w sytuacji innej, niż wymieniona w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Zwrot biletu może nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed datą pokazu.

4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

§3
Ochrona danych Kupującego:

1. Administratorem danych osobowych podawanych prze osoby dokonujące zakupu biletów poprzez stronę internetową www.teatr.gliwice.pl oraz www.amok.gliwice.pl – Kupujących w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55 – 57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690,

2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z przedstawicielem administratora na adres poczty elektronicznej: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży biletów i jest niezbędne do jej wykonania. Bez podania danych osobowych zakup biletu nie jest możliwy.

4. Do zawarcia umowy niezbędne jest podane następujących danych osobowych przez Kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktów. Podane dane winny być prawdziwe, albowiem podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym może mieć wpływ na prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży.

5. Każdej osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Osoby dokonujące zakupu biletów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży biletów. Osoby te mogą ponadto, lecz nie jest to wymagane, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, wyrazić zgodę na wykorzystywanie przekazanych danych osobowych w celach marketingowych związanych z ofertą biletów oraz wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez administratora oraz w celu otrzymywania newslettera.

7. Dane Kupujących są przechowywane wyłącznie w zabezpieczonych zgodnie z właściwymi przepisami urządzeniach i systemach informatycznych.

8. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora oraz obsługą płatności elektronicznych.

9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od ich podania przez Kupującego.

10. Dane osobowe nie będą profilowane.

§4
Postanowienia końcowe:

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Kina Amok nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Kina oraz Kasy biletowej Kina opublikowane zostały na stronie www.amok.gliwice.pl.

5. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej Kina oraz w Kasie biletowej Kina.

Więcej o polityce prywatności:

https://teatr.gliwice.pl/nasz-teatr/polityka-prywatnosci/

Newsletter

zapisz się