prześwietlenie 1×1-4

Regulamin sprzedaży on-line

na filmy i wydarzenia organizowane w Kinie Amok

Kino Amok działa w strukturach Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Organizatorem sprzedaży online poprzez stronę internetową www.amok.gliwice.pl jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Nowy Świat 55/57, NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690, zwanym w dalszej części Kinem.

§1
Sprzedaż biletów:

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.amok.gliwice.pl, tj.:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez aktywne łącze: KUP BILET,
b) wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez system www.przelewy24.pl.
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego Regulaminu Kina.

3. Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl (2,4%), w przypadku karty kredytowej opłata wynosi (1,5%).

4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu. Dopuszcza się okazanie biletu na dowolnym nośniku elektronicznym.

5. W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, ale nie więcej niż dziesięciu sztuk, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, którego dane widnieć będą na bilecie, posiadacz biletu zobowiązany jest do wejścia na widownię razem z Kupującym, a w przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, do udokumentowania faktu otrzymania biletu od Kupującego. W przypadku sytuacji spornych Kino zastrzega sobie prawo do zweryfikowania powyższych danych dot. przekazania biletu przez Kupującego osobom drugim.

6. Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

7. W systemie sprzedaży online można kupić bilety – w zależności od wydarzenia – w cenie normalnej lub ulgowej. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania pracownikom Kina przed wejściem na wydarzenie dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.

8. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

9. Kupujący, który nie chce skorzystać z możliwości samodzielnego wydruku biletu w domu (tzw. bilet elektroniczny), może – poprzez wybranie odpowiedniej opcji w momencie realizacji zakupu online – odebrać bilety w kasie biletowej Kina. Klient zobowiązany jest w kasie Kina podać numer zamówienia (wygenerowany przez system i przesłany klientowi na podany e-mail) oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość.

10. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązani są w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

12. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów Kino prosi o kontakt telefoniczny z Kasą biletową Kina.

13. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 30 minut przed terminem (godziną) wydarzenia. Kino zastrzega sobie prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online i/lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Kina bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Kina.

14. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

15. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.

§2
Reklamacje, zwrot biletów:

1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kasa@amok.gliwice.pl lub w Biurze Kina w godzinach jego otwarcia.

2. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Kina, Kino przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24) na podstawie pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od zakupu dostarczonego do Kina faxem lub mailem jako załącznik-skan, w terminie do 30 dni po odwołanym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

3. Kino umożliwia dokonanie zwrotu biletów zakupionych w opcji online w sytuacji innej, niż wymieniona w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Zwrot biletu może nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed datą pokazu.

4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

§3
Ochrona danych Kupującego:

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)- tzw. RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Teatr Miejski w Gliwicach, z siedzibą pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, posiadający numer NIP: 631-23-02-151 (dalej zwany również Teatrem)

2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu Inspektor Ochrony Danych Osobowych; kontakt pod adresem e-mail: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

3) Teatr, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.

4) Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Teatr jest brak możliwości realizacji zamówienia na bilety.

5) Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu w przesyłania informacji marketingowych i handlowych o ofercie teatralnej tj. organizowanych przez Teatr wydarzeniach- w oparciu o udzieloną przez zamawiającego, odrębną zgodę. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dla celów dowodowych zaleca się wysłanie informacji o wycofaniu zgody pocztą elektroniczną na adres e-mail: bow@teatr.gliwice.pl

6) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowej  sprzedaży biletów mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.  Dane mogą zostać również udostępnione organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.

7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży biletów, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (co do zasady – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.

8) Podmiot danych osobowych przetwarzanych przez Teatr ma uprawnienie do:

a) dostępu do tych danych osobowych,

b) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych

e) przenoszenia danych osobowych.

f) w przypadku uznania, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§4
Postanowienia końcowe:

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Kina Amok nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Kina oraz Kasy biletowej Kina opublikowane zostały na stronie www.amok.gliwice.pl.

5. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej Kina oraz w Kasie biletowej Kina.

Więcej o polityce prywatności:

https://teatr.gliwice.pl/nasz-teatr/polityka-prywatnosci/

Newsletter

zapisz się