moje e kino baner m

Kino AMOK jest częścią Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, w którym obowiązuje następujący Regulamin sprzedaży biletów:

I. DEFINICJE 

Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury Victoria w Gliwicach oraz na stronach internetowych wszystkich jego obiektów, jak również w miejscach wyznaczonych przez Centrum Kultury Victoria do prowadzenia sprzedaży biletów. W ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie poniższe definicje oraz zasady:

1. CKV: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach z adresem siedziby: 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, o numerze NIP: 631-27-01-230, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Gliwice pod numerem RIK VII/2021, które jest organizatorem sprzedaży biletów.

2. Regulamin: niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży wszystkich wymienionych w niniejszym Regulaminie typów biletów na wydarzenia biletowane organizowane przez CKV w obiektach należących do CKV oraz na wydarzenia biletowane organizowane przez i/lub przy udziale CKV, określający zasady i warunki sprzedaży i zwrotów.
CKV zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i aktualizacji treści niniejszego Regulaminu, przy czym każda zmiana będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Witrynie i umieszczenie na Witrynie zmienionego Regulaminu.
3. Wydarzenie biletowane: imprezy kulturalne, tj. różnego rodzaju przedstawienia, koncerty, seanse filmowe, imprezy taneczne, spotkania autorskie, warsztaty na które zakup biletu upoważnia do wzięcia w nich udziału.
4. Witryna: strona internetowa: www.ckvictoria.pl i/lub każda inna wskazana przez CKV za pośrednictwem której można dokonać zakupu biletu przez system sprzedaży online.
5. Kupujący: osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu biletów indywidualnych i grupowych, karnetów, wejściówek, biletów podarunkowych, voucherów na wydarzenia biletowane organizowane przez CKV w obiektach należących do CKV oraz na wydarzenia biletowane organizowane przez i/lub przy udziale CKV za pośrednictwem Witryny i bileterii VisualTicket.
6. Metody sprzedaży:
a) sprzedaż on-line za pośrednictwem Witryny i jej bileterii w systemie płatności internetowych www.przelewy24.pl,
b) sprzedaż on-line za pośrednictwem linków udostępnianych w social mediach*  w systemie płatności internetowych www.przelewy24.pl za pośrednictwem Witryny i jej bileterii,
c) w kasach stacjonarnych w wybranych przez CKV obiektach i/lub w kasach mobilnych przed Wydarzeniem,
d) za pośrednictwem biletomatu CKV.
*[1] Bilety są udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem bileterii/ systemu biletowego przynależnej do Witryny, nawet jeśli link do bileterii/ systemu biletowego znajduje się w mediach społecznościowych i jest udostępniany w Wydarzeniach na Facebooku, Instagramie czy Twitterze.
7. Cena biletu: cena biletu zakupionego przez Kupującego zgodna z ustalonym cennikiem przez CKV obowiązującym w momencie dokonywania zakupu przez Kupującego.
8. Rodzaje biletów: do sprzedaży wprowadzone zostaną następujące typy biletów:
 • bilet indywidualny,
 • bilet grupowy,
 • bilet dla osoby niepełnosprawnej,
 • bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • karnet na okaziciela na wydarzenia CKV,
 • wejściówka indywidualna,
 • wejściówka grupowa,
 • bilet podarunkowy, voucher.
9. Typ ceny biletu: dla rodzajów biletów przyporządkowane są odpowiednio następujące typy ceny:
a) normalna: jest to podstawowa cena biletu wyrażona w PLN.
b) ulgowa: jest to cena uwzględniająca honorowane przez CKV rabaty, wyrażona w ustalonej przez CKV wartości PLN.
10. Honorowane rabaty: przysługują za okazaniem przy zakupie i/lub kontroli.
a) CKV honoruje następujące karty i/lub legitymacje:
   • Gliwicka Karta Mieszkańca (GKM),
   • Gliwicka Karta Seniora (GKS),
   • Karta Dużej Rodziny,
   • Rodzina 3+,
   • Śląskie dla rodziny,
   • legitymacja LON (Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej),
   • legitymacja szkolna lub studencka (dzieci, uczniowie i studenci do 26 roku życia),
   • legitymacja emeryta lub legitymacja rencisty.
b) w obiekcie CKV Scena Bajka- Kino AMOK przy ul. Dolnych Wałów 3 w Gliwicach obowiązują ponadto:
   • Karta stałego widza: Karta jest imienna i może z niej korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko wpisane jest na jej odwrocie.
Karta dotyczy wyłącznie seansów filmowych, znajdujących się w repertuarze Scena Bajka-Kino AMOK, dostępnym na Witrynie oraz materiałach promujących dane wydarzenie/ seans.
Karta uprawnia do otrzymania jednej wejściówki w cenie 1,00 zł.
Warunkiem uzyskania w/w wejściówki jest wcześniejsze wykupienie 6 biletów na seanse do Scena Bajka- Kino AMOK w przeciągu 12 miesięcy od zakupu pierwszego biletu.
Kupujący otrzymuje kartę przy zakupie pierwszego biletu. Jest zobowiązany do okazania karty w kasie Scena Bajka-Kino AMOK przy zakupie kolejnych 6 szt. biletów w celu zaznaczenia tego w odpowiednich polach. Kiedy miejsca od 1 do 6 będą wypełnione, widz będzie mógł skorzystać z wejściówki.
Karta nie sumuje się z innymi honorowanymi w CKV rabatami.
Karta nie dotyczy seansów szkolnych oraz MAF oraz wydarzeń specjalnych typu transmisje i retransmisje spektakli.
Kasa w obiekcie CKV Scena Bajka- Kino AMOK będzie prowadziła równoległą dokumentację tej akcji.
Karta jest ważna 12 miesięcy od jej wydania.

 

   • Aplikacja ZEF:

Aplikacja skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Do pobrania pod linkiem https://zef.org.pl/aplikacja-zef/.

a) Upoważnia do zakupu biletów na seanse filmowe w obiekcie CKV: Scena Bajka-Kino AMOK w obniżonej cenie;
b) Dotyczy tylko filmów ze Znakiem Jakości ZEF: pełna lista filmów jest dostępna pod linkiem https://zef.org.pl/filmy/.
   •  „Tani wtorek”:

Odnosi się do filmów, które są grane przynajmniej przez kilka dni.

Nie dotyczy tytułów wyświetlanych na pojedynczych pokazach lub w ramach przeglądów czy wydarzeń specjalnych. W przypadku niektórych tytułów (zwykle granych na dużej sali obiektu w tygodniu premiery danego filmu) przy czym dystrybutor danego filmu może narzucić inną cenę biletu.
   • Karnet +:

bilety na przeglądy w cenach promocyjnych (karnetach +) muszą być kupowane jednorazowo z góry na wszystkie wybrane filmy danego przeglądu. Niektóre przeglądy/imprezy mogą mieć inne ceny.

   • Karnet 5+:

w przypadku jednorazowego wykupienia 5 dowolnych oper/baletów/spektakli.

   • Zaproszenia / wejściówki odpłatne w wysokości 1,00 PLN:

Może się zdarzyć, że dystrybutorzy niektórych filmów nie wyrażą zgody na ich honorowanie.

   • Seanse edukacyjne
   • Platforma streamingowa:

www.mojeekino.pl, czyli wirtualne kino, w ramach którego Kupujący na jednej platformie znajdzie wirtualne sale kilkudziesięciu kin studyjnych.

Na platformę Kupujący może wejść z poziomu strony MOJEeKINO.PL, a także z poziomu strony Scena Bajka- Kino AMOK.
Każde kino układa indywidualny program na potrzeby swoich widzów. Zakupione filmy oglądać można na telewizorze czy urządzeniach mobilnych.
   • Vouchery na seanse z repertuaru Scena Bajka-Kino Amok:
Vouchery są przeznaczone dla osób indywidualnych oraz firm. Voucher można wykupić wcześniej i wykorzystać na odpowiedni film/spektakl popołudniowy wyświetlany w obiekcie Scena Bajka-Kino Amok w terminie określonym przy jego zakupie. Informacji na temat tych voucherów udzielają pracownicy kasy ww. obiektu.

11. Rabaty

a) Rabaty nie sumują się.
b) Wymienione w ust.10 karty, legitymacje oraz aplikacje muszą mieć obowiązujący termin ważności.
c) Bilety, przy zakupie i/lub kontroli których Kupujący okaże stosowny dokument mają status biletu ulgowego.
d) Bilety zdefiniowane jako: wejściówka indywidualna, wejściówka grupowa, bilet podarunkowy, voucher nie mają statusu biletów ulgowych tylko są udostępnione w sprzedaży w odrębnej ustalonej przez CKV cenie w PLN.

II. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wszystkie informacje na temat repertuaru wydarzeń biletowanych, cennika, możliwości zakupu biletów (w tym: godzin pracy obiektów CKV prowadzących sprzedaż stacjonarną biletów) oraz obowiązujących przy ich zakupie warunkach sprzedaży, będą publikowanie na Witrynie CKV i/lub Witrynach wskazanych przez CKV oraz udostępnione w materiałach promujących dane wydarzenie biletowane.
2. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją obowiązującego w CKV Regulaminu sprzedaży biletów.
3. CKV zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze wydarzeń, na które prowadzi sprzedaż biletów.
4. CKV w przypadku seansów filmowych, zastrzega sobie możliwość zmian cennika w przypadku cen narzuconych przez dystrybutora danego tytułu lub wydarzeń szczególnych objętych osobnym cennikiem.
5. CKV zastrzega sobie prawo do ustalania terminów dostępności czasowej dla sprzedaży biletów zarówno w okresie przedsprzedaży jak i w dniu wydarzenia.
Informacja o dostępności biletów będzie umieszczana na Witrynie CKV i/lub Witrynach wskazanych przez CKV oraz w informacji o danym wydarzeniu biletowanym.
6. W przypadku prowadzenia sprzedaży biletów w wyznaczonych obiektach przez CKV, które nie są mu podległe, niniejszy Regulamin sprzedaży biletów ma zastosowanie.
a) Kupującemu w momencie zakupu biletu na dane wydarzenie biletowane udostępniony zostanie plan widowni obiektu, w którym odbywać się będzie ww. wydarzenie.
b) Przy zakupie w kasach stacjonarnych i/lub mobilnych plan zostanie Kupującemu okazany do wglądu, przy zakupie metodą on-line oraz w biletomacie CKV, Kupujący będzie miał możliwość samodzielnego wyboru miejsca.
7. Bilety zdefiniowane jako: wejściówka indywidualna, wejściówka grupowa, bilet podarunkowy, voucher Kupujący będzie mógł nabyć i/lub otrzymać tylko stacjonarnie w wyznaczonym przez CKV miejscu sprzedaży. Informacja o dostępności takiego typu biletu będzie publikowana na Witrynie CKV i/lub Witrynach wskazanych przez CKV oraz udostępniana w materiałach promujących dane wydarzenie.
8. Zakup biletów on-line za pośrednictwem Witryny i jej bileterii w systemie płatności internetowych www.przelewy24.pl na dane wydarzenie będzie możliwy przez okres sprzedaży biletów określony przez CKV.
9. Zakup biletów w kasach w kasach stacjonarnych w wybranych przez CKV obiektach jest możliwy w godzinach pracy tych obiektów ustalonych przez CKV.
a) Terminy dostępności zostaną podane na Witrynie i w informacji przy danym wydarzeniu biletowanym.
10. Kupujący bilet w dniu wydarzenia będzie miał możliwość zakupu biletu metodą on-line za pośrednictwem Witryny i jej bileterii w systemie płatności internetowych www.przelewy24.pl oraz w kasach stacjonarnych i/lub mobilnych oraz w biletomacie CKV.
11. Kupujący bilet na wydarzenie biletowane zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad użytkowania obiektu CKV oraz Regulaminu imprez CKV i/lub zasad użytkowania obiektu współorganizatora wydarzenia oraz jego Regulaminu imprez, w którym odbywa się wydarzenie.
12. Faktury wystawiane są na życzenie klientów zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o VAT:
a) W przypadku chęci otrzymania faktury przez przedsiębiorcę, przy zakupie biletów do kwoty 450,00 zł brutto, należy podać numer NIP w kasie biletowej przed rozpoczęciem procedury zakupu. W takim przypadku klient otrzyma fakturę uproszczoną (paragon z NIP). Brak podania numeru NIP przed procedurą zakupu skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury;
b) W przypadku chęci otrzymania faktury przez przedsiębiorcę, przy zakupie biletów powyżej kwoty 450,00 zł brutto, należy podać numer NIP w kasie biletowej przed rozpoczęciem procedury zakupu. W takim przypadku klient będzie mógł wystąpić o wystawienie faktury. Brak podania numeru NIP przed procedurą zakupu skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury;
c) w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych faktury wystawiane są na pisemną prośbę Kupującego, skierowaną do CKV w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym został zakupiony bilet, na podstawie paragonu fiskalnego otrzymanego w kasie (zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT);
d) faktury wystawiane są tylko w przypadku zakupu biletów: metodą on-line, gotówką oraz kartą płatniczą, a także poprzez wykonanie przelewu bankowego*  na wskazany przez CKV numer rachunku bankowego.
Otrzymanie przez Kupującego faktury na podstawie dokonanego przelewu bankowego jest możliwe w przypadku zakupu biletów grupowych przez placówki edukacyjne, stowarzyszenia i towarzystwa oraz inne grupy zorganizowane po uprzednim poinformowaniu CKV i udostępnieniu danych do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona na dane zawarte w przelewie. W tytule przelewu należy podać nazwę i termin wydarzenia oraz dane dotyczące przesyłającego. Wszystkie informacje w szczególności płatność, kwota oraz dostępność powinny być ustalone z pracownikiem CKV.
13. Bilety zakupione w CKV nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
14. CKV nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
15. CKV nie przewiduje możliwości wymiany biletów.

III. CENNIK NA WYDARZENIA BILETOWANE W OBIEKCIE CKV Scena Bajka – Kino AMOK.

1. W przypadku seansów filmowych znajdujących się w repertuarze Scena Bajka- Kino AMOK CKV zastrzega sobie możliwość zmian cennika w przypadku cen narzuconych przez dystrybutora danego tytułu lub wydarzeń szczególnych objętych osobnym cennikiem.
2. Ogólne zasady cenowe obowiązujące w obiekcie Scena Bajka- Kino Amok dostępne są na stronie internetowej obiektu: https://amok.gliwice.pl/cennik/

IV. SPRZEDAŻ BILETÓW METODĄ ON-LINE

§ 1 Zasady ogólne

1. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest CKV.
2. Serwis umożliwia zakup biletów pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system płatności internetowych www.przelewy24.pl.
3. Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Kupującego Regulaminu płatności internetowych www.przelewy24.pl, udostępnionego na stronie tego operatora płatności w momencie dokonywania zakupu.
4. CKV zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili bez podania przyczyn oraz wprowadzenia innego terminu zakończenia sprzedaży on-line, co zostanie podane na Witrynie CKV i/lub Witrynach wskazanych przez CKV oraz w informacji przy danym wydarzeniu biletowanym.
5. Za pośrednictwem Witryny nie można dokonywać rezerwacji biletów.
6. CKV nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
7. CKV nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§ 2 Sprzedaż. Płatność i dostawa

1. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl.
2. Serwis www.przelewy24.pl za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje płatności za zakupione bilety jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy Dial-Com24, w ramach której PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o. Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
3. Bilety pozostają własnością CKV do momentu odnotowania przez CKV potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a CKV zostaje zawarta w przypadku spełnienia następujących procedur zakupu biletów udostępnionych na Witrynie CKV oraz na Witrynach wskazanych obiektów przez CKV, w których odbywa się dane wydarzenie.
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez link do zakupu biletu,
b) wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez system www.przelewy24.pl,
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
5. CKV nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
6. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system www.przelewy24.pl otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku lub zapisania go na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z możliwością odczytania wszystkich danych zawartych na bilecie.
a) Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem;
b) Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na wydarzenie biletowane jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu. Dopuszcza się okazanie biletu na dowolnym nośniku elektronicznym;
c) W przypadku Kupującego, który nie ma możliwości samodzielnego wydruku biletu w domu (tzw. bilet elektroniczny) lub nie ma możliwości okazania biletu na dowolnym nośniku elektronicznym dopuszcza się wydrukowanie zakupionych przez niego biletów, jeśli zostaną przez Kupującego spełnione następujące warunki:
  • Kupujący wybierze odpowiednią opcję w momencie realizacji zakupu on-line;
  • Kupujący odbierze bilety w miejscu wyznaczonym przez CKV. Przy odbiorze takiego biletu Klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia (wygenerowany przez system i przesłany klientowi na podany e-mail) oraz okazania dokumentu potwierdzający tożsamość.
7. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
a) W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów CKV prosi o kontakt:
  • bilety na wydarzenia w obiekcie Scena Bajka-Kino AMOK:
pod nr tel: + 32 231 56 99 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kasa@amok.gliwice.pl
  • bilety na wydarzenia w pozostałych obiektach wskazanych przez CKV
pod nr tel. + 32 444 28 11 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@ckvictoria.pl
b) Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, którego dane widnieć będą na bilecie (indywidualny kod), posiadacz biletu zobowiązany jest do udokumentowania faktu otrzymania biletu od Kupującego. W przypadku sytuacji spornych CKV zastrzega sobie prawo do zweryfikowania powyższych danych dot. przekazania biletu przez Kupującego osobom drugim.
8. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety – w zależności od wydarzenia – w cenie normalnej lub ulgowej. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania upoważnionym pracownikom CKV przed wejściem na wydarzenie dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
9. CKV nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl
10. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia, zostaje automatycznie anulowane. Prosimy o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej transakcji.
a) Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez bank Kupującego powoduje automatyczne anulowania zamówienia. Kupujący otrzyma informację o anulowaniu zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
11. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, pkt. d powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności firmę PayPro S.A.
12. Podane ceny biletów zawierają podatek VAT. Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu www.przelewy24.pl.
13. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizacje zamówienia.
14. Zakupiony bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
15. CKV nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa przez Kupującego w wydarzeniu na jakie nabył bilet w przypadku, o których mowa w ust. 13 oraz w ust.14.
16. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązani są w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
17. Sprzedaż biletów w Systemie on-line kończy się w terminie ustalonym przez CKV.
a) CKV zastrzega sobie prawo do ustalania terminu zakończenia sprzedaży on-line i/lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w kasie stacjonarnej i/lub mobilnej i/lub biletomacie w wyznaczonych obiektach przez CKV bez konieczności podawania przyczyn;
b) Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasach stacjonarnych i/lub mobilnych w wyznaczonych obiektach przez CKV.

§ 3 Reklamacje, zwrot biletów

1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy:
a) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w obiekcie CKV Scena Bajka- Kino AMOK:
adres e-mail: kino@amok.gliwice.pl
b) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w pozostałych obiektach wskazanych przez CKV:
adres e-mail: kontakt@ckvictoria.pl
lub w godzinach otwarcia obiektów, w których prowadzona jest sprzedaż biletów, z uwzględnieniem podziału na wydarzenia w Kino AMOK-Scena Bajka i w pozostałych obiektach.
2. CKV nie dokonuje zwrotu opłaty za bilet, jeśli rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu wynika z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w tym z powodu spóźnienia się na wydarzenie.
3. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie CKV, CKV przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu www.przelewy24.pl) na podstawie pisemnej prośby Kupującego o odstąpieniu od zakupu.
a) Prośbę o odstąpienie od zakupu Kupujący jest zobligowany dostarczyć do CKV w wersji elektronicznej na następujące adresy e-mail:
  • W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w obiekcie CKV Scena Bajka- Kino AMOK:
adres e-mail: kino@amok.gliwice.pl
  • W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w pozostałych obiektach wskazanych przez CKV:
adres e-mail: kontakt@ckvictoria.pl
jako załącznik w formie skanu, w terminie do 7 dni roboczych po odwołanym wydarzeniu.
b) Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
4. Do przyczyn leżących po stronie CKV zalicza się odwołanie wydarzenia, zmiany jego daty, zmiany miejsca lub inną istotną zmianę leżącą po stronie CKV, która przy pełnej gotowości organizatorów danego wydarzenia uniemożliwiła jego realizację.
5. W przypadku zadziałania siły wyższej lub innych czynników (w tym: kataklizm, klęska żywiołowa, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, stan epidemii, ciągłe opady deszczu*, gradobicie, nawałnice czy silny wiatr lub inne zjawiska atmosferyczne) uniemożliwiających realizację danego wydarzenia, na które CKV nie miało wpływu, CKV umieści na swojej Witrynie informację i/lub powiadomi o tym fakcie Kupującego wysyłając na adres wskazany przy rejestracji dokonywanej w trakcie zakupu biletu, czy dane wydarzenie biletowane odbędzie się w wyznaczonej lokalizacji lub innej lokalizacji, w terminie późniejszym lub czy nie odbędzie się.
*Są to opady deszczu trwające bez przerwy, więcej niż 6 godzin, lub z krótkimi przerwami, o przeciętnym i równomiernym natężeniu (większym niż 0,5 mm/godz.).
6. W przypadku przełożenia terminu wydarzenia przez CKV i/lub podległe mu obiekty, Kupujący będzie miał możliwość przebukowania biletu na to samo wydarzenie na inny termin z zachowaniem następującego warunku:
 • Kupujący poinformuje CKV o fakcie wyrażenia chęci przebukowania biletu drogą elektroniczną wysyłając wiadomość elektroniczną na następujące adresy e-mail:
a) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w obiekcie CKV Scena Bajka-Kino AMOK:
adres email: kino@amok.gliwice.pl
b) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w pozostałych obiektach wskazanych przez CKV
adres email: kontakt@ckvictoria.pl
nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.
7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

V. SPRZEDAŻ BILETÓW W KASACH STACJONARNYCH W WYBRANYCH PRZEZ CKV OBIEKTACH I/LUB W KASACH MOBILNYCH PRZED WYDARZENIEM ORAZ ZA POŚREDNICTWEM BILETOMATU CKV

§ 1

1. Sprzedaż biletów w kasach stacjonarnych, mobilnych oraz biletomacie w wybranych przez CKV obiektach odbywa się wyłącznie w ustalonych godzinach pracy.
2. Informacja o godzinach otwarcia obiektów wskazanych przez CKV, w których prowadzona jest sprzedaż biletów jest dostępna dla Kupującego na Witrynie danego obiektu.
3. Sprzedaż biletów w kasach stacjonarnych, mobilnych i biletomacie kończy się w terminie ustalonym przez CKV.
a) CKV zastrzega sobie prawo do ustalania terminu zakończenia sprzedaży w kasach stacjonarnych, mobilnych oraz biletomacie i/lub do prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko metodą on-line i/lub w kasie mobilnej i/lub biletomacie w wyznaczonych obiektach przez CKV bez konieczności podawania przyczyn.
b) Opłaty z tytułu zakupu biletów w kasach mobilnych przyjmowane są gotówką lub kartą płatniczą.
4. Lokalizacja kas stacjonarnych w wybranych przez CKV obiektach:
a) CIKiT pod adresem: 44-100 Gliwice, Centrum Przesiadkowe, ul. Składowa 8a;
b) kasa biletowa w obiekcie Scen Bajka- Kino AMOK, pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3;
c) CKV zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktów i godzin pracy kas i biletomatu. Informacja o zmianach zamieszczana będzie każdorazowo w witrynie CKV i/lub Witrynach wskazanych przez CKV.
5. Zakup biletów w biletomacie będzie możliwy w godzinach pracy obiektu Kino AMOK-Scena Bajka przy ul. Dolnych Wałów 3 w Gliwicach.
a) metoda płatności w biletomacie: karta płatnicza lub blik.
b) Ulga wynikająca z Gliwickiej Karty Mieszkańca (GKM) jest dostępna po wprowadzeniu numeru karty.
c) Kupujący chcący otrzymać fakturę za bilet kupiony w biletomacie zobowiązany jest do okazania biletu i wydruku potwierdzenia zakupu w kasie stacjonarnej obiektu Scena Bajka- Kino AMOK oraz podać dane na które ma zostać wystawiona faktura.
6. Rezerwacja biletów jest możliwa:
a) w przypadku wydarzeń biletowanych organizowanych przez CKV w obiektach należących do CKV oraz na wydarzenia biletowane organizowane przez i/lub przy udziale CKV: tylko kasach stacjonarnych i odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną, pod numerami telefonów:
 • CIKiT nr tel.: +32 231 38 55;
 • Scena Bajka- Kino AMOK: nr tel.: +32 231 56 99

b).w przypadku seansów filmowych emitowanych w obiekcie Scena Bajka- Kino AMOK:

 • w kasie Scena Bajka-Kino AMOK;
 • drogą telefoniczną, pod numerem telefonu: +32 231 56 99
 • drogą elektroniczną na adres: kasa@amok.gliwice.pl

a) Dopuszcza się rezerwację do 10 szt. biletów.

b) Osoba dokonując rezerwacji zobligowana jest podać: datę i godzinę wydarzenia, rodzaj i liczbę biletów oraz imię i nazwisko, a także numer telefonu umożliwiający kontakt niezbędny w przypadku zmian dotyczących rezerwowanego wydarzenia. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w celu identyfikacji wykonanej rezerwacji dla poprawnego odbioru biletu w trakcie zakupu i odbioru w kasie.

c) Osoba, która dokonała rezerwacji biletów zobligowana jest do ich odbioru i dokonania wpłaty:

 • w przypadku seansów filmowych w obiekcie Scena Bajka- Kino AMOK do najpóźniej 15 minut przed danym seansem;
 • w przypadku wydarzeń biletowanych organizowanych przez CKV w obiektach należących do CKV oraz na wydarzenia biletowane organizowane przez i/lub przy udziale CKV do najpóźniej 3 dni roboczych przed datą danego wydarzenia. do najpóźniej 3 dni roboczych przed datą danego wydarzenia.

Nieodebranie i/lub nieopłacenie zarezerwowanych biletu/biletów w tym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji na potrzeby zakupu biletu przez inne zainteresowane osoby.

d). Wpłata z tytułu rezerwacji biletu stanowi zakup biletu i nie podlega zwrotowi, nawet z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

e) Sposób zapłaty za zarezerwowane bilety: CKV przyjmuje opłaty z tytułu rezerwacji biletów w kasach stacjonarnych gotówką lub kartą płatniczą.

f) W przypadku zakupu biletów grupowych przez placówki edukacyjne, stowarzyszenia, towarzystwa lub inne grupy zorganizowane istnieje możliwość rezerwacji zakupu biletów po uprzednim ustalaniu z pracownikiem CKV i dokonania przelewu na podane poniżej konto bankowe:

ING Bank Śląski 19 1050 1298 1000 0090 8245 0751

  • Faktura zostanie wystawiona na dane zawarte w przelewie. W tytule przelewu należy podać nazwę i termin wydarzenia oraz dane przesyłającego. Wszystkie informacje w szczególności płatność kwota dostępność powinny być ustalone z pracownikiem CKV.

§ 2 Reklamacje, zwrot biletów.

1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy:
a) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w obiekcie CKV Scena Bajka-Kino AMOK:
adres e-mail: kino@amok.gliwice.pl;
b) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w pozostałych obiektach wskazanych przez CKV
adres e-mail: kontakt@ckvictoria.pl,
lub w godzinach otwarcia obiektów, w których prowadzona jest sprzedaż biletów, z uwzględnieniem podziału na wydarzenia w Kino AMOK-Scena Bajka i w pozostałych obiektach wyznaczonych przez CKV.
2. CKV nie dokonuje zwrotu opłaty za bilet, jeśli rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu wynika z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w tym z powodu spóźnienia się na wydarzenie.
3. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie CKV, CKV przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu na podstawie pisemnej prośby Kupującego o odstąpieniu od zakupu.
a) Prośbę o odstąpienie od zakupu Kupujący jest zobligowany dostarczyć do CKV w wersji elektronicznej na następujące adresy e-mail:
  •  W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w obiekcie CKV Scena Bajka-Kino AMOK: adres e-mail: kino@amok.gliwice.pl;
  •  W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w pozostałych obiektach wskazanych przez CKV: adres e-mail: kontakt@ckvictoria.pl
jako załącznik w formie skanu, w terminie do 7 dni roboczych po odwołanym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
4. Do przyczyn leżących po stronie CKV zalicza się odwołanie wydarzenia, zmiany jego daty, zmiany miejsca lub inną istotną zmianę leżącą po stronie CKV, która przy pełnej gotowości organizatorów danego wydarzenia uniemożliwiła jego realizację.
5. W przypadku zadziałania siły wyższej lub innych czynników (w tym: kataklizm, klęska żywiołowa, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, stan epidemii, ciągłe opady deszczu*, gradobicie, nawałnice czy silny wiatr lub inne zjawiska atmosferyczne) uniemożliwiających realizację danego wydarzenia, na które CKV nie miało wpływu CKV umieści na swojej Witrynie stosowną informację czy dane wydarzenie biletowane odbędzie się w wyznaczonej lokalizacji i/lub innej lokalizacji, w terminie późniejszym lub czy nie odbędzie się.
*Są to opady deszczu trwające bez przerwy, więcej niż 6 godzin, lub z krótkimi przerwami, o przeciętnym i równomiernym natężeniu (większym niż 0,5 mm/godz.).
6. W przypadku zakupu biletu na wydarzenie w kasie stacjonarnej w wyznaczonym przez CKV obiekcie, w celu uzyskania zwrotu opłaty za bilet, w sytuacji opisanej w ust. 5 niniejszego paragrafu, należy zgłosić się do kasy, w której został dokonany zakup, z biletem na wydarzenie.
a) Zwroty realizowane są w gotówce lub poprzez kartę płatniczą w kasie, po dokonaniu zwrotu biletu wraz z paragonem.
b) Bilety i paragony wykazujące stopień uszkodzenia, uniemożliwiający ich prawidłowe zidentyfikowanie przez kasjera, nie będą przyjmowane do zwrotu.
7. W przypadku przełożenia terminu wydarzenia przez CKV i/lub podległe mu obiekty, Kupujący będzie miał możliwość przebukowania biletu na to samo wydarzenie na inny termin pod warunkiem, że Kupujący poinformuje CKV o fakcie wyrażenia chęci przebukowania biletu drogą elektroniczną wysyłając wiadomość elektroniczną na następujące adresy email:
a) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w obiekcie CKV Scena Bajka-Kino AMOK:
adres e-mail: kino@amok.gliwice.pl
b) W przypadku zakupu biletów na wydarzenia w pozostałych obiektach wskazanych przez CKV
adres e-mail: kontakt@ckvictoria.pl
nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.
8. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

VI. Polityka prywatności – System Biletowy Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Systemie Biletowym Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo w ramach korzystania z serwisu systemu biletowego www.ckvictoria.pl. Są to: imię i nazwisko, e-mail i/lub nr telefonu oraz, w sytuacji żądania faktury, adres zamieszkania.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem udostępnionych przez Państwo danych osobowych jest:
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, NIP: 631 270 12 30
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Centrum Kultury Victoria w Gliwicach –  iod@ckv.gliwice.pl

Zabezpieczenie danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• korzystania z Serwisu na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą – zakup biletów na wydarzenia Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
• archiwalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. Po tym okresie dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Możecie Państwo także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

Odbiorcy, którym przekazywane będą dane

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom – wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy.
Państwa dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa – podmioty publiczne.

Linki do innych witryn internetowych

System biletowy www.ckvictoria.pl zawiera linki do innych stron internetowych – serwis płatniczy: www.przelewy24.pl 

Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies:

Co to są cookies: cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.
W Serwisie wykorzystano technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane zostały zapamiętane i mogły bez powtórnego wpisywania być wykorzystane przy następnych odwiedzinach na stronach będących własnością CK Victoria. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer, ale udostępni je jedynie w ramach danego Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Jeśli mają Państwo problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzają się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w różnych przeglądarkach?

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

Newsletter

zapisz się