Deklaracja Dostępności

Kino AMOK (Centrum Kultury Victoria) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kina AMOK w Gliwicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy zamieszczone (treść osadzona z serwisu Youtube) nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Strona nie zapewnia pełnej dostępności w module sprzedaży biletów, który jest modułem zewnętrznym strony. Został on opracowany w systemie, który nie ma technicznej możliwości poprawienia wszystkich wymagań o dostępności i został opublikowany przed wprowadzeniem wymagań opisanych w ustawie. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Biel, kino@amok.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 238 25 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-03-30

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kino Amok – Scena Bajka, ul. Dolnych Wałów 3, Gliwice

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dolnych Wałów. Wejście posiada podjazd.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Kino zapewnia także dostęp alternatywny od ul. Bednarskiej przy pomocy mobilnej rampy dla wózków inwalidzkich.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Kasa i biuro kina dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziom foyer oraz do dużej sali kinowej odbywa się za pomocą platform dla wózków, które obsługują pracownicy kina.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w foyer kina.
 • W obiekcie nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Do budynku prowadzi podjazd.
 • W obiekcie znajdują się dwie platformy dla wózków inwalidzkich.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla widzów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Newsletter

zapisz się