Regulamin Uczestnika (stan pandemii)

Regulamin Uczestnika (Widza) przedsięwzięć organizowanych z udziałem publiczności przez kino Amok (Teatr Miejski w Gliwicach) w czasie obowiązywania stanu epidemii

 

Rozdział 1

Regulacje ogólne

§1

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich widzów przypominamy, że zakupione bilety nie mogą być odstąpione osobom trzecim. Dane osobowe podane przy zakupie biletu (imię nazwisko) musi być zgodne z danymi uczestnika wydarzenia.

2. Podczas przebywania na terenie kina Amok powinni poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

3. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

4. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Kina wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

§2

1. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (wyłącznie maseczka) przez cały okres przebywania na terenie Kina.

2. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane przy wejściu do Kina przez pracowników obsługi. W przypadku nieposiadania przez Uczestnika środków ochrony osobistej pracownicy Kina pokierują go do punktu sprzedaży gdzie będzie je mógł nabyć w cenie 5 zł za komplet. W przypadku odmowy przez Uczestnika użycia środków ochrony osobistej w Kinie Uczestnik zostanie poproszony o opuszczenie Kina lub nie zostanie do niego wpuszczony mimo posiadanego biletu wstępu.

3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

a) dziecka do ukończenia 5. roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe:

a) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
b) w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
c) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą.

5. Zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) po zakończeniu wydarzenia należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych koszy, umieszczonych przy drzwiach wyjściowych z Kina.

Rozdział 2

Regulacje porządkowe

§3

1. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i przebywających na terenie Kina. Liczba ta jest limitowana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń obsługi Kina w tym zakresie.

2. Podczas oczekiwania na zakup biletu w kasie oraz na wejście do sali kinowej Uczestnicy ustawiają się w kolejce z zachowaniem obowiązującego w przestrzeni publicznej dystansu.

§4

Wprowadza się obowiązek dezynfekowania dłoni przez Uczestników przy wejściu do Kina, przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Kino.

§5

W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się Uczestników w przestrzeniach wspólnych wejście do kina odbywa się od strony ul. Dolnych Wałów. Natomiast wyjście wyłącznie od strony ul. Bednarskiej.

§6

Szatnia jest nieczynna do odwołania. Uczestnicy proszeni są o zabieranie okryć wierzchnich ze sobą na widownię.

§7

1. Jednorazowo w sanitariatach może przebywać:

– toaleta męska – dwie osoby,
– toaleta damska – dwie osoby.

2. Zaleca się dezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji – przed i po wyjściu z toalety.

§8

1. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu; bilety najlepiej nabyć online poprzez stronę www.amok.gliwice.pl lub przy użyciu karty płatniczej w okienku kasowym.

2. Zakup biletu przez Uczestnika jest równoznaczny z tym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wyraża zgodę aby jego dane osobowe były przetwarzane przez Kino (Teatr Miejski w Gliwicach) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.*

3. Poprzez zakup biletu Uczestnik oświadcza, że:

– według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
– nie przebywa na kwarantannie i nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym,
– jeśli wystąpią u niego objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wówczas nie weźmie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Kino.

4. Pkt 2. oraz pkt 3. dotyczy Uczestników kupujących bilety on-line oraz w kasie Kina.

5. Zasady obowiązujące podczas zwrotu biletów (tak jak w Regulaminie Sprzedaży Online i Regulaminie Sprzedaży Biletów Indywidualnych).

6. Uczestnik, przed wejściem na salę kinową ma obowiązek wypełnienia przekazanego mu przez obsługę kina „Oświadczenia w związku z uczestnictwem w wydarzeniu Teatru Miejskiego w Gliwicach”, które zawiera tzw. dane trackingowe wraz z akceptacją regulaminu z RODO i oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.

7. W związku z procedurą zbierania danych przed rozpoczęciem seansu kinowego Uczestnik powinien przyjść do kina z odpowiednim wyprzedzeniem.

§9

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia (3.06.2020 r.) do odwołania.

Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach – Grzegorz Krawczyk

* Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)- tzw. RODO, informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Teatr Miejski w Gliwicach, z siedzibą pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, posiadający numer NIP: 631-23-02-151 (dalej zwany również Teatrem)

2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu Inspektor Ochrony Danych Osobowych; kontakt pod adresem e-mail: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

3) Teatr, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.

4) Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Teatr jest brak możliwości realizacji zamówienia na bilety.

5) Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu w przesyłania informacji marketingowych i handlowych o ofercie teatralnej tj. organizowanych przez Teatr wydarzeniach- w oparciu o udzieloną przez zamawiającego, odrębną zgodę. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dla celów dowodowych zaleca się wysłanie informacji o wycofaniu zgody pocztą elektroniczną na adres e-mail: bow@teatr.gliwice.pl

6) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowej  sprzedaży biletów mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.  Dane mogą zostać również udostępnione organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.

7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży biletów, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (co do zasady – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.

8) Podmiot danych osobowych przetwarzanych przez Teatr ma uprawnienie do:

a) dostępu do tych danych osobowych,

b) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych

e) przenoszenia danych osobowych.

f) w przypadku uznania, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Newsletter

zapisz się