Regulamin Uczestnika (stan pandemii)

Regulamin Uczestnika (Widza) przedsięwzięć organizowanych z udziałem publiczności przez kino Amok (Teatr Miejski w Gliwicach) w czasie obowiązywania stanu epidemii

 

Rozdział 1

Regulacje ogólne

§1

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich widzów przypominamy, że zakupione bilety nie mogą być odstąpione osobom trzecim. Dane osobowe podane przy zakupie biletu (imię nazwisko) musi być zgodne z danymi uczestnika wydarzenia.

2. Podczas przebywania na terenie kina Amok powinni poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

3. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

4. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Kina wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

§2

1. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (np. maseczka lub przyłbica ochronna) przez cały okres przebywania na terenie Kina.

2. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane przy wejściu do Kina przez pracowników obsługi. W przypadku nieposiadania przez Uczestnika środków ochrony osobistej pracownicy Kina pokierują go do punktu sprzedaży gdzie będzie je mógł nabyć w cenie 5 zł za komplet. W przypadku odmowy przez Uczestnika użycia środków ochrony osobistej w Kinie Uczestnik zostanie poproszony o opuszczenie Kina lub nie zostanie do niego wpuszczony mimo posiadanego biletu wstępu.

3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

a) dziecka do ukończenia 4. roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe:

a) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
b) w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
c) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą.

5. Zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) po zakończeniu wydarzenia należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych koszy, umieszczonych przy drzwiach wyjściowych z Kina.

Rozdział 2

Regulacje porządkowe

§3

1. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i przebywających na terenie Kina. Liczba ta jest limitowana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń obsługi Kina w tym zakresie.

2. Podczas oczekiwania na zakup biletu w kasie oraz na wejście do sali kinowej Uczestnicy ustawiają się w kolejce z zachowaniem obowiązującego w przestrzeni publicznej dystansu.

§4

Wprowadza się obowiązek dezynfekowania dłoni przez Uczestników przy wejściu do Kina, przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Kino.

§5

W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się Uczestników w przestrzeniach wspólnych wejście do kina odbywa się od strony ul. Dolnych Wałów. Natomiast wyjście wyłącznie od strony ul. Bednarskiej.

§6

Szatnia jest nieczynna do odwołania. Uczestnicy proszeni są o zabieranie okryć wierzchnich ze sobą na widownię.

§7

1. Jednorazowo w sanitariatach może przebywać:

– toaleta męska – dwie osoby,
– toaleta damska – dwie osoby.

2. Zaleca się dezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji – przed i po wyjściu z toalety.

§8

1. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu; bilety najlepiej nabyć online poprzez stronę www.amok.gliwice.pl lub przy użyciu karty płatniczej w okienku kasowym.

2. Zakup biletu przez Uczestnika jest równoznaczny z tym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wyraża zgodę aby jego dane osobowe były przetwarzane przez Kino (Teatr Miejski w Gliwicach) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.*

3. Poprzez zakup biletu Uczestnik oświadcza, że:

– według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
– nie przebywa na kwarantannie i nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym,
– jeśli wystąpią u niego objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wówczas nie weźmie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Kino.

4. Pkt 2. oraz pkt 3. dotyczy Uczestników kupujących bilety on-line oraz w kasie Kina.

5. Zasady obowiązujące podczas zwrotu biletów (tak jak w Regulaminie Sprzedaży Online i Regulaminie Sprzedaży Biletów Indywidualnych).

6. Uczestnik, przed wejściem na salę kinową ma obowiązek wypełnienia przekazanego mu przez obsługę kina „Oświadczenia w związku z uczestnictwem w wydarzeniu Teatru Miejskiego w Gliwicach”, które zawiera tzw. dane trackingowe wraz z akceptacją regulaminu z RODO i oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.

7. W związku z procedurą zbierania danych przed rozpoczęciem seansu kinowego Uczestnik powinien przyjść do kina z odpowiednim wyprzedzeniem.

§9

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia (3.06.2020 r.) do odwołania.

Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach – Grzegorz Krawczyk

* Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących z Teatrem Miejskim w Gliwicach, kontrahentów Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach – stosownie do wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, NIP 631-23-02-151, dalej zwany „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych odbywa się za pośrednictwem e-mail: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, kontrahentów i uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). w dalszej części zwane ,,RODO”.

2) działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników, kontrahentów i uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora – podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO;

3) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Administratora oraz ochrony zdrowia pracowników (podstawę prawną stanowi przepis art. 9 ust 2 lit. b) RODO,

4) w celu zapewnienia bezpieczeństwa współpracownikom Administratora oraz ochrony zdrowia współpracowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną stanowi przepis 6 ust 1 lit f) RODO

5) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 9 ust 2 lit. i) RODO.

3. Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, jak również kierując się wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących informacji o stanie zdrowia widzów, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom, kontrahentom oraz uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Administratora.

4. W związku z realizacją celów wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych:

– uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa),

– placówkom medycznym.

5. Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do odwołania stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień zawartych w odrębnych przepisach prawa, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą profilowane, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Newsletter

zapisz się