Akademia Polskiego Filmu | regulamin

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU W GLIWICACH

 1. Akademia Polskiego Filmu w Gliwicach to dwuletni kurs historii polskiego filmu, organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej we współpracy z kinem studyjnym AMOK.
 2. Zajęcia APF odbywają się raz w tygodniu we wtorki (w wyjątkowych wypadkach w inne dni tygodnia). Rozpoczynają się o godzinie 17.00. Obejmują wykład, projekcje dwóch filmów (przy bardzo długich filmach jednego, przy krótkich trzech).
 3. Jedne zajęcia trwają około 4-6 godzin zegarowych, w zależności od długości trwania projekcji i wykładu.
 4. Jeden semestr obejmuje 13 zajęć, a pełny cykl trwa 4 semestry.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane polskim filmem.
 6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest płatne. Aby brać udział w projekcie należy zakupić karnet na semestr (dostępny w kasie kina – 100 zł) lub w miarę dostępności bilety na poszczególne spotkania (10 zł).
 7. Zajęcia APF mogą być zaliczane jako zajęcia fakultatywne przez studentów uczelni, które podjęły współpracę z AFP. Szczegółowe warunki zaliczeń APF ustalają indywidualnie uczelnie i wydziały biorące udział w projekcie. Informacje na ten temat poniżej.
 8. Cztery semestry zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Każdy semestr można jednak zaliczać osobno jako odrębny kurs.
 9. Dla studentów / wolnych słuchaczy, chcących zaliczać zajęcia APF jako przedmiot / kurs obecność na wykładach i projekcjach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).
 10. Sprawy organizacyjne związane z porządkiem zajęć, obecnością na zajęciach prowadzi koordynator projektu. Nad przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy APF Gliwice.
 11. Semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego. Zaliczenie przeprowadza opiekun naukowy. Uczestnicy mogą otrzymać wpis do indeksu lub zaświadczenie o zaliczonym semestrze.
 12. Po zaliczeniu wszystkich 4 semestrów  (niekoniecznie w porządku chronologicznym) można otrzymać dyplom wydawany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
 13. Uczestnictwo w zajęciach APF jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.

Informacje dodatkowe:

 • Kino AMOK prowadzi rozmowy z wybranymi uczelniami na temat uznawalności APF. Do tej pory:
 •  Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego będzie uwzględniać kurs APF jako zajęcia fakultatywne objęte punktacją ECTS, ustaloną w programie kształcenia studiów na kierunkach: kulturoznawstwo i kultury mediów prowadzonych przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.
 • Wydział Matematyki Politechniki Śląskiej stworzył studentom możliwość wpisywania APF do suplementu do dyplomu
 • Koordynatorem i opiekunem naukowym APF w Gliwicach jest dr Urszula Biel (+32/238 25 01; apf@amok.gliwice.pl)

Newsletter

zapisz się